3.5
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
सरल अझै सेक्सी औसत 3.5 / 5 बाहिर 6
श्रेणी
१th, यसमा 78 46.3.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
Jim 味 子 子 意外 Jim Jim Jim, जिमिको वा इगाई नी एरो कट्टा
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मंगा