जातिहरुप्रत्यक्ष कार्य

यस लाइभ कार्यमा कुनै म Mang्गा छैन - म Gen्गा विधा